National Nuclear Laboratory

SciTec LNC 2019

Amser i Ddarparu Gwir Weithredoedd

Daeth ein digwyddiad SciTec 2019, a gynhaliwyd yn Birmingham fis Medi, â thua 130 o arweinwyr o 40 sefydliad ynghyd – niwclear ac anniwclear fel ei gilydd- i ystyried Dyfodol y Diwydiant Niwclear.

Highlights and interviews from SciTec 2019

Cydweithredu ar waith

Yr Athro Andrew Sherry, Prif Wyddonydd LNC, gyflwynodd yr anerchiad agoriadol, gan fyfyrio ar yr hyn sy’n cymell newid yn y diwydiant niwclear a thynnu cymariaethau gydag esblygiad y diwydiant Gofod; diwydiant a reoleiddir yn helaeth ac a esblygodd yn llwyddiannus trwy ffyrdd gwahanol o feddwl, buddsoddiad newydd a dull newydd o reoleiddio.

Dr Tim Stone, Cadeirydd Cymdeithas y Diwydiant Niwclear, a ddilynodd gydag araith gyweirnod a oedd yn cefnogi’r angen am newid yn y diwydiant; ar gyfer dyfodol ein plant a’n wyrion. Tynnodd sylw at rôl allweddol arloesi ac fe heriodd y gynulleidfa i weithredu i lunio dyfodol gwahanol lle mae niwclear wrth wraidd sero-net.

Arloesi ar waith

Cynhaliwyd cyfres o weithdai ysgogol wedyn, a oedd yn archwilio, yn gydweithredol a chreadigol, rôl niwclear yn narpariaeth sero-net drwy arloesi mewn cydweithrediad, technoleg, arweinyddiaeth a rheoleiddio.

Technolegau arloesol: yr oedd hwn yn archwilio sut y mae technoleg arloesol yn mynd i’r afael â ffyrdd heriol o weithio. Roedd hyn yn cynnwys canolbwyntio ar greu meddalwedd newydd a’r defnydd o ddronau i fapio lefelau ymbelydredd.
Cadwyn cydweithredu a chyflenwi: edrych oedd hwn ar rwystrau a chyfleoedd i arloesi yn y sector; ac archwiliodd y defnydd o ddeallusrwydd artiffisial a rhaglenni a gynlluniwyd i gyflymu arloesedd.
Diwylliant ac arweinyddiaeth: canolbwyntiwyd ar rôl arweinyddiaeth a diwylliant; a sut mae cael y meddylfryd, y sgiliau a’r offer cywir i gynorthwyo i ddarparu arloesedd.
Arloesi a rheoleiddio: archwiliwyd sut y gall perthynas agosach ac ymgysylltiad cynnar â rheolyddion liniaru’r ffordd i hyrwyddo arloesi yn y diwydiant.

Galwad i weithredu:

Sesiwn banel oedd sesiwn olaf y dydd ac yr oedd ganddi un neges glir: “Cydweithiwch ar bob lefel ar draws y sector, ewch y tu hwnt i sgwrsio a darparwch wir weithredu”.