National Nuclear Laboratory

Rheoli Prosiect

Mae ein Rheolwyr Prosiect ymroddedig a dyfeisgar yn monitro ac yn darparu dadansoddiad o gynnydd prosiect LNC ac yn adrodd ar berfformiad yn erbyn cynllun y prosiect. Mae Rheoli Prosiect yn broffesiwn sy’n tyfu gyda rhagolygon gyrfaol da ledled y byd.

Beth fydd fy mhrentisiaeth yn ei olygu?

Fel rhan o’ch prentisiaeth byddwch yn dilyn safon prentisiaethol. Mae safonau prentisiaethau yn arddangos yr hyn y byddwch yn ei wneud fel rhan o’ch prentisiaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol fel rhan o rôl y swydd honno. Ar gyfer ein Prentisiaeth Technegydd Rheoli Prosiect byddwch yn dilyn Safon Prentisiaeth Technegydd Rheoli Prosiect ar Lefel 3. Gellir cael mwy o wybodaeth am y safonau a sut y byddwch yn cael eich hasesu ar ddiwedd eich prentisiaeth yn:

https://www.instituteforapprenticeships.org/apprenticeship-standards/project-controls-technician-v1-0

Dysgu Allweddol

Mae’r Technegydd Rheoli Prosiect yn gofyn am ddealltwriaeth o:

 • Rheolaethau prosiect
 • Cynllunio a deall gwybodaeth dechnegol
 • Ymarfer amcangyfrif
 • Ymarfer cynllunio ac amserlennu
 • Ymarfer prisio peirianegol
 • Dadansoddi gwaith a strwythuro codio
 • Olrhain data ac adrodd ar gynnydd
 • Technegau dadansoddi a rhagweld
 • Mae’r prosiect yn rheoli meddalwedd a systemau TG cysylltiedig

Yn dilyn eich anwythiad byddwch yn ymuno â’r tîm Rheoli Prosiect am 4 diwrnod yr wythnos ac yn mynychu Coleg ar sail rhyddhad undydd.

Beth fyddaf yn ei wneud o ddydd i ddydd?

 • Datblygu strwythurau i drefnu’r gwaith
 • Rheoli data a gwybodaeth
 • Amcangyfrif
 • Amserlennu a chynllunio
 • Prisio a rheoli peirianegol
 • Monitro cynnydd / perfformiad a dadansoddi data
 • Defnyddio technoleg yn seiliedig ar gyfrifiaduron
 • Datrys Problemau
 • Cyfathrebu’n effeithiol
 • Gweithio yn unol â systemau rheoli prosiect, polisïau a gweithrediadau LNC

Pa gymwysterau y byddaf yn eu cael fel rhan o’r brentisiaeth?

Byddwch yn derbyn cymwysterau a restrir fel rhan o safonau prentisiaeth Technegydd Rheoli Prosiect Lefel 3.

Ym mha leoliadau y mae’r brentisiaeth hon ar gael?

Yr ydym yn cynnig ein Prentisiaeth Technegydd Rheoli Prosiect yn ein safleoedd yn Warrington a Sellafield.

Pa gymwysterau fyddaf eu hangen i wneud cais am brentisiaeth?

Bydd gennych gefndir academaidd da pan fyddwch yn gwneud cais am brentisiaeth gyda ni. Dylech fod wedi cael neu fod ar y trywydd iawn i gyflawni 5 TGAU A-C (Graddio Newydd 9-4) gan gynnwys Mathemateg a Saesneg. Yr ydym yn edrych am gyflawnwyr disglair, brwdfrydig sydd yn dymuno bod yn rhan o’n cenhadaeth i ehangu’r diwydiant niwclear. Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn 16 oed neu’n hŷn.

Beth fydd fy nghyflog fel rhan o’m prentisiaeth?

Yr ydym yn cynnig cyflog cystadleuol i bob un o’n prentisiaid ac y mae pob prentis yn derbyn codiad cyflog ar gyfer bob blwyddyn o’u prentisiaeth.

*